SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Normatīvie dokumenti

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

Ministru kabineta noteikumi Nr.671 Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.34 Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī

Ministru kabineta noteikumi Nr.40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu

Ministru kabineta noteikumi Nr.298 Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana

Ministru kabineta noteikumi Nr.384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu

Tukuma novada Domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Tukuma novada pašvaldībā”

Tukuma novada Domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16 Par ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un siltumapgādes maģistrālo vadu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma

Tukuma novada Domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.22 Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai pārvaldnieku) ierosinājuma

 Tukuma novada Domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novada pašvaldībā

Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
72
282
210846

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.234.140.184

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.